OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

26 sierpnia 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 12.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie pasa drogowego ul. Reja, drogi gminnej klasy L w Radomsku na odcinku 350,0m – od ul. Poprzecznej do ul. Mochnackiego wraz z odwodnieniem jezdni – budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, na terenie działek nr ewid. 7, 119/21, 188, 169 obręb 5.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).