OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

26 sierpnia 2016OBWIESZCZENIEPREZYDENTA MIASTA RADOMSKA    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 18.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
- budowy kanalizacji deszczowej;
- budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych nN wraz z przyłączami;
- budowy elektroenergetycznych linii kablowych nN;
- budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego
     w ramach zadania „Rozbudowa pasa drogowego ul. Jeżynowej w Radomsku na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Stawowej” na terenie działek nr ew. 4, 5 i 10 obręb 5 oraz działek 65, 208, 382, 377, 375/3, 378, 379/1, 374, 373, 361, 357, 354, 343, 336/1, 337, 331, 317, 308, 304/1, 300, 295/3, 276, 270/2, 270/3, 266/2, 266/1, 262, 254/1, 251/2, 247, 246, 210/2, 210/1, 203/1, 202, 335, 341 i 342 obręb 2 położonych w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).