OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

1 lutego 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 25.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.54.2017.AM dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego, na ul. Sucharskiego wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego (odcinek od ul. Pasiecznej do Obwodnicy) w Radomsku, na terenie działek o nr ewid. 71 i  48/1 (obręb 2, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.