OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

29 czerwca 2018


 

OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm. ) w dniu 07.06.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Orange Polska S.A. o wysokości  do 35 m n.p.t. na terenie działki nr ewid. 134 obręb 47 położonej przy ul. Narutowicza  w Radomsku.

 Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl  w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.