Ochrona zdrowia i pomoc niepełnosprawnym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul. Kopiec 17

tel. (44) 738 18 16

Email: wierut@poczta.fm

Prezes: Wiesław Gościej

Oddział Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Radomsku działa od początku 2003 roku i ma głównie na celu pracę z ludźmi bezdomnymi, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz pracę z osobami niepełnosprawnymi. Organizacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, składające się z pięciu pracowni, gdzie swój wolny czas spędza 25 osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie regularnie wydaje także osobom biednym i potrzebującym żywność (prawie codziennie) i odzież (raz w tygodniu). Punkt wydawania odzieży to wynik ścisłej współpracy ChSD z misją New Life Mission z Norwegii, skąd pochodzą także przekazane w darze Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku ręczniki i pościel. Stowarzyszenie prowadzi również noclegownię dla bezdomnych, gdzie przebywa około 13 osób, które włączane są w prace na rzecz Stowarzyszenia i biorą udział w zajęciach mających na celu reintegracje socjalną, zawodową i społeczną. Dwa razy w tygodni działa świetlica, w której wesoło bawi się i rozwija swoje talenty plastyczne grupa około 25 dzieci. W grudniu organizowana jest „Gwiazdkowa Niespodzianka”, podczas której dzieci otrzymują paczki świąteczne. Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin (tzw. Grupa Wsparcia). Spotkania odbywają się co wtorek, a uczestniczyć w nich może każdy potrzebujący pomocy nie tylko materialnej.

Fundacja "Promień Radości"

Powiększ

Fundacja "Promień Radości"

ul. Dobryszycka 17

97-500 Radomsko

Email: wasobczyk@wp.pl

Fundacja realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, promowania młodych talentów artystycznych, działania z zakresu kultury, nauki, edukacji. Fundacja "Promień radości" powstała po to, żeby pomagać najbardziej potrzebującym, wspierając i promując jednocześnie młode talenty. Celem Fundacji jest także pomoc społeczna, działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych czy w wieku emerytalnym.

Fundacja powstała na początku 2012r., a już do tej pory udało się zorganizować kilka przedsięwzięć. Więcej ciekawych informacji na stronie internetowej Fundacji.

Polski Związek Głuchych K/Radomsko

Polski Związek Głuchych

Oddział Łódzki Koło Terenowe w Radomsku

ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

Prezes Koła: Krzysztof Skulimowski

Celem działalności Koła jest wsparcie osób niesłyszących, propagowanie problemów ochrony słuchu, prowadzenie rehabilitacji społecznej, kursów aktywizujących i imprez integracyjnych dla osób niesłyszących oraz organizacja kursów języka migowego.

Radomszczański Klub Amazonek

Radomszczański Klub Amazonek

ul. Przedborska 39/41

97-500 Radomsko

tel. 694 208 815

tel. (44) 788 45 23 (telefon zaufania)

Email: amazonki.radomsko@wp.pl

Prezes Zarządu: Zofia Kącka

Biuro czynne w środę w godzinach 15:30 - 17:30

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych BYĆ RAZEM

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - BYĆ RAZEM

ul. Wyszyńskiego 89/ 89

97-500 Radomsko

Prezes Jan Szwaja 

Email: janszjan@wp.pl

Godziny pracy biura: wtorki i czwartki 17:00-19:00 Stowarzyszenie powstałe w 1996 roku i mające w swoich szeregach 42 członków ma na celu udzielanie pomocy niepełnosprawnym, kształtowanie postawy humanitarnej społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśników, integrację dorosłych ze społeczeństwem. Realizacji powyższych założeń służą spotkania i paczki okolicznościowe (wieczerze wigilijne, spotkania wielkanocne), organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz współorganizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PARTNERSTWO

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - PARTNERSTWO

Email: partnerstwo@wp.pl

Prezes: lek med. Marek Śpiewankiewicz

Powstała w 2000 roku organizacja zajmuje się działalnością informacyjną i doradztwem dla osób niepełnosprawnych (programy celowe PFRON, świadczenia socjalne, sprzęt rehabilitacyjny, leczenie i rehabilitacja, adaptacja mieszkań, turnusy rehabilitacyjne); oferuje także pomoc przy poprawnym napisaniu podania, wniosku lub skargi. Stowarzyszenie, w oparciu o dostępne źródła informacji i doświadczenie, zapewnia osobom niepełnosprawnym pełną informację o przysługujących niepełnosprawnej społeczności prawach i uprawnieniach. Każda osoba korzystająca z pomocy stowarzyszenia ma także możliwość otrzymania wsparcia emocjonalnego. Od 5. lat Stowarzyszenie współpracuje z Stowarzyszeniem Integracja w Warszawie, czego wyrazem są coroczne ogólnopolskie kampanie parkingowe.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka"

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka"

Email: koniczynka.radomsko@gmail.com

Cele stowarzyszenia: - zwiększenie uczestnictwa dzieci oraz rodziców i opiekunów w życiu społecznym i kulturalnym, - inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji materialno-prawnej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych a także ich opiekunów, kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do tych problemów, poprzez zabieranie głosu na forum publicznym, - współpraca ze środkami społecznego przekazu w zakresie upowszechniania wiedzy o potrzebach oraz sytuacji społecznej i życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, - organizowanie imprez kulturalnych rekreacyjnych integracyjnych i spotkań okolicznościowych propagujących cele i idee stowarzyszenia, - organizowanie i ułatwianie kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami w obrębie różnych rodzajów niepełnosprawności, - prowadzenie różnych form wymiany poglądów, wsparcia i wzajemnego doradztwa rodziców i przyjaciół osób niepełnosprawnych, - organizowanie rehabilitacji, wypoczynku, opieki socjalnej i pomocy medycznej, - pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci K/Radomsko

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

ul. Tysiąclecia 5,

97-500 Radomsko

Email: tpdpromyk-radomsko@wp.pl

Nr KRS 0000043096

Przewodnicząca Koła: Anna Majewska

Inicjowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, organizacja wycieczek turystycznych, zajęć rekreacyjno-sportowych