ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zadanie pn.
„Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu  Miasta Radomska” w 2016 roku realizowane jest z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wartość ogólna zadania : 6 194,88 PLN brutto
Dofinansowanie  NFOŚiGW i WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 99% wartości ogólnej zadania tj. do kwoty 6 132,00 PLN.
Zakres zadania: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W ramach zadania zostaną zutylizowane poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych ok. 24 Mg odpadów zawierających azbest.

 

 

 www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl