OGŁOSZENIE

27 kwietnia 2018


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego,
do północno-zachodniej granicy miasta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomsku Uchwały Nr XX/159/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta. Plan dotyczy obszaru położonego w granicy wskazanej na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia17 maja 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomska.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego,
do północno-zachodniej granicy miasta

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomsku Uchwały Nr XX/159/08 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta. Plan dotyczy obszaru położonego w granicy wskazanej na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia17 maja 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@radomsko.plbez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Radomska.