OGŁOSZENIE

5 kwietnia 2018


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Radomska położonego w rejonie ulic: Reymonta i Kościuszki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566),  art. 39 ust. 1 pkt 2–5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr LIV/475/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ulic: Reymonta i Kościuszki,  zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ulic: Reymonta i Kościuszki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (pokój 202) w godzinach od 8:00 do 15:00. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Radomska pod adresem: http://www.bip.radomsko.pl/bipkod/005/007 w zakładce "Projekty do wyłożenia".

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2018 r. w sali 104 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 w Radomsku, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
−    bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5,  97–500 Radomsko,
−    za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@radomsko.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjne i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Radomska.  Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.