OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6,7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. 2147 ze zm.)

Starosta Radomszczański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, w celu realizacji celu publicznego, poprzez zezwolenie na pozostawienie w gruncie na działce ozn. nr 63/1 kabli wysokiego napięcia służących do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji polegającej na budowie linii dwutorowej napowietrzno kablowej 110 kV do zasilania stacji 110/15 kV Radomsko Południe.

Powyższe dotyczy nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 63/1 o pow. 0,9049 ha, położonej w obrębie 0030 miasta Radomsko.

Nieruchomość zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów wpisana jest w poz. rejestrowej - Zdzisławy Seroka w ¼ cz., Henryki Wróblewskiej w ¼ cz., Janiny Wróblewskiej w ¼ cz., Janiny Wróblewskiej – Bomancz w ¼ cz. oraz Gerarda Wróblewskiego w ¼ cz.

 

Opisana działka posiada nieuregulowany stan prawny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowaniew przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul Leszka Czarnego 22 w Referacie Gospodarki Nieruchomościami lub telefonicznie pod numerem 44 – 685 89 42.