Organizacje z zakresu pomocy społecznej

CARITAS O/Radomsko

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Oddział w Radomsku

ul. Narutowicza 1

tel. (0 44) 683 23 29

ul. Św. Jadwigi Królowej Polski 93

97-500 Radomsko

ks. Roman Kubiak 

tel. (0 44) 738 31 22

PCK Zarząd Rejonowy w Radomsku

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Radomsku

ul. Bugaj 3 (wejście przez plac II LO)

tel. (44) 683 48 25,

e-mail: biuro@pckradomsko.pl

Prezes: Małgorzata Lewandowska

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Stowarzyszenie prowadzi działalność:

- na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskuje honorowych dawców krwi

- w dziedzinie opieki i pomocy społecznej

- w dziedzinie ochrony zdrowia

- niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju lub za granicą

- prowadzi szkolenie i pokazy udzielania pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Centrum Pomocy PANACEUM

Stowarzyszenie Centrum Pomocy PANACEUM

ul. Sucharskiego 87A

tel. (44) 738 18 74, 508 286 187

Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach

Graby 14

97-540 Gidle

tel. (44) 738-18-74, 508 286 187

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ze szczególnym uwzględnieniem matek samotnie wychowujących dzieci, kobietom dotkniętym przemocą w rodzinie, bezrobotnym, chorym, najuboższym, uzależnionym od alkoholu oraz innym osobom szukającym wsparcia i pomocy. Do działań statutowych stowarzyszenia należy przeciwdziałanie oraz ograniczanie patologii społecznej, a także wdrażanie i wypracowywanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby alkoholowej oraz pomoc i edukacja mająca na celu niedopuszczanie do używania innych środków odurzających. Konsekwencją tej działalności jest pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania alkoholu, przystąpiły do programu wychodzenia z bezdomności i czynnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. Stowarzyszenie upowszechnia także wiedzę o społecznych i psychologicznych kosztach i skutkach uzależnień. W skład Stowarzyszenia wchodzą trzy niezależnie działające Regionalne Ośrodki Pomocy. We wszystkich ośrodkach Stowarzyszenia Centrum Pomocy „Panaceum” funkcjonują grupy wsparcia i prowadzone są mitingi, w których uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu. Każdy z ośrodków wypracował sobie indywidualny program wychodzenia z bezdomności i każdy z nich ściśle współpracuje z Powiatowymi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Stowarzyszenie aktywnie pozyskuje sponsorów, którzy zaopatrują je w żywność i odzież. Niektórzy podopieczni z naszych ośrodków partycypują w kosztach pobytu indywidualnie bądź Powiatowe i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej refundują koszty ich pobytu. Uzyskane w ten sposób dochody przeznaczane są na opłaty związane z energią elektryczną, wodą, telefonami, transportem, zakupem artykułów żywnościowych, leków, środków czystości i innych artykułów, które trudno uzyskać od darczyńców. W każdym z ośrodków najważniejszymi punktami regulaminu są całkowita abstynencja, brak agresji i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie ośrodka. Cele i zadania wszystkich trzech ośrodków są zbieżne, jednak każdy z nich ukierunkował się na odrębną dziedzinę niesionej pomocy: 1. Regionalny Ośrodek Pomocy w Radomsku – do ośrodka przyjmowane są osoby, którym choroba alkoholowa uniemożliwia samodzielną egzystencję i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Do ośrodka trafiają podopieczni uzależnieni od alkoholu, deklarujący chęć zaprzestania picia i poddania się terapii. W ośrodku znajdują się także osoby starsze i chore, których samodzielne funkcjonowanie nie jest możliwe z powodów osobistych lub materialnych. 2. Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach – jest ośrodkiem ukierunkowanym na niesienie pomocy dzieciom z wykorzystaniem hipoterapii; matkom samotnie wychowującym dzieci oraz kobiety dotknięte przemocą w rodzinie. W ośrodku znajdują się także osoby starsze i chore. 3. Regionalny Ośrodek Pomocy w Woli Drzewieckiej – do ośrodka przyjmowane są osoby, którym problemy życiowe uniemożliwiają samodzielna egzystencję. Zakres patologii i problemów występujących u podopiecznych jest różnorodny; w ośrodku znajdują pomoc i schronienie osoby uzależnione od alkoholu deklarujące chęć zaprzestania picia i odbycia terapii, matki z dziećmi, które dotknęła przemoc w rodzinie oraz matkom samotnie wychowującym dzieci, a także osoby starsze, chore, niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Stowarzyszenie dysponuje 105 miejscami noclegowymi w trzech ośrodkach.

Stowarzyszenie Pomocy PRZEBUDZENIE

Stowarzyszenie Pomocy PRZEBUDZENIE

Dom dla Bezdomnych

Kol. Piaszczyce 1 tel.

(44) 6824738 

www.przebudzenie.info

email: przebudzenie2005@tlen.pl

Prezes Stowarzyszenia: Agata Jędrzejczyk

Pomoc socjalna i terapeutyczno-wychowawcza w ramach podstawowej interwencji kryzysowej dla bezdomnych mężczyzn. Warunkiem przyjęcia do ośrodka oraz przebywania w nim jest dostosowanie się do regulaminu placówki, szczególnie w punkcie utrzymania abstynencji.

 

Stowarzyszenie Centrum Pomocy "Panaceum"

ul. Sucharskiego 87 a

tel. 44 738 18 74

e-mail: panaceum.radomsko@poczta.fm

strona internetowa: wwww.panaceum.radomsko.pl

Numer KRS: 0000209918 NIP: 731-189-46-12

Prezes Zarządu: Remigiusz Staniszewski

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dn. 19.07.2004 r. Jest organizacją opiekuńczo-wychowawczą, której podstawowym celem jest działalność na rzecz pomocy ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym, kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie i innym szukającym pomocy.