Oświadczenie PGK w sprawie nowej taryfy za wodę i ścieki

11 czerwca 2018


Szanowni Mieszkańcy Radomska

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku wyjaśnia przyczyny wprowadzonych podwyżek za wodę i ścieki, które będą obowiązywały od 12.06.2018 r.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Rząd w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wszystkie zakłady wodociągowe w kraju zmuszone zostały do przygotowania nowych wniosków taryfowych z pełną analizą merytoryczno-kosztową w perspektywie 3 lat.
Spółka musiała we wniosku uwzględnić m.in. wzrost kosztów działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wynikający z budowy i eksploatacji sieci wod – kan, koszty amortyzacji, podatki, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz nowy składnik, jakim jest opłata stała za usługi wodne uiszczana do Wód Polskich.

Należy zaznaczyć, że do tej pory ceny za wodę i ścieki były zdecydowanie wyższe dla przedsiębiorców niż dla indywidualnych odbiorców. Nowa regulacja prawna zmusiła PGK w Radomsku do wyrównania tych stawek, co pośrednio wpłynęło na wzrost cen dla gospodarstw domowych i obniżkę stawek dla firm. Warto zaznaczyć, iż PGK Sp. z o.o. nie stosowało i nie stosuje tzw. opłat abonamentowych, popularnych w wielu miastach i zwiększających znacznie rzeczywistą cenę wody i ścieków.

Zarząd PGK Spółka z o.o. rozumie rozgoryczenie mieszkańców z powodu podwyżek cen, ale przypomnijmy, iż w nowej taryfie musiały zostać uwzględnione wszystkie koszty związane z budową i eksploatacją sieci wod – kan. Jednocześnie należy zauważyć, iż ostatnia podwyżka miała miejsce w sierpniu 2015 r.

Podkreślamy, iż organem regulującym jest obecnie dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich, podobnie jak w przypadku opłat za dostarczane ciepło dla mieszkańców Radomska przez naszą Ciepłownię, jest od kilku lat Urząd Regulacji Energetycznej.

Na potwierdzenie prawidłowo opracowanego wniosku taryfowego załączamy Decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zarząd
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

Decyzja RZGW w Poznaniu