Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

27 września 2019


Prezydent Miasta Radomska na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z póź.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację na terenie Miasta Radomska w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańcow Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem do Zarządzenia Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 24 września 2019 r.
Treść zarządzenia została zamieszczona w tym miejscu
Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest  TUTAJ
Termin składania ofert upływa z dniem 11 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM).
Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywności Społecznej, tel.: 44 685 45 32