PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

11 sierpnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 02.08.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.4.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie rowu z przepustami oraz budowie kanalizacji deszczowej przy drodze wewnętrznej na działkach nr ewid. 726, 798 i 518 w obrębie 41 w Radomsku wraz z budową wylotu do istniejącego rowu R-A i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w szczególności: przebudową sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci telekomunikacyjnej, przebudową kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 518, 726, 754, 558, 578, 798, 832/2, 532/1, 532/2, 729, 730, 731, 732, 739, 741, 742/1, 742/2, 789, 793, 794, 516/2 i 575, obręb 4 przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).