PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

1 września 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 30.08.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.29.2016.AS dotycząca rozbudowy sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 100, 415/3 obręb 19, działkach nr ew. 62/3, 73/4, 74/4, 75 i 76/6 obręb 21 oraz działce nr ew. 113/2 obręb 27 położonych przy ulicach Dalekiej, Stodolnej i Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).