Poziomy recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę - Miasto Radomsko poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do poziomów określonych w ustawie gminy dochodzą stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Informujemy, że w roku 2013 Gmina - Miasto Radomsko osiągnęła:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 25,74% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 17,1% (poziom wymagany - co najmniej 12%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (poziom wymagany - co najmniej 36%)

Poziomy recyklingu w roku 2014 kształtowały się następująco:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 37,58% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 36,16% (poziom wymagany - co najmniej 14%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,95% (poziom wymagany - co najmniej 38%)

pOZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2015 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 41,15% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 30,45% (poziom wymagany - co najmniej 16%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezbieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,18% (poziom wymagany - co najmniej 40%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2016 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 24,71% (poziom wymagany - nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 34,45% (poziom wymagany - co najmniej 18%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metadami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,97% (poziom wymagany - co najmniej 42%)