Pozostałe organizacje społeczne

Stowarzyszenie Ogrodów Działkowe MIŁA

Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "MIŁA"

ul. Miła 11

97-500 Radomsko

Prezes Stowarzyszenia: Mirosław Waldemar Dudek

Podstawowy zakres działalności to:

- prowadzenie ogrodów działkowych w sposób zrównoważony, zapewniający jego członkom, użytkownikom działek, ich rodzinom i osobom bliskim zaspokajanie potrzeb w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz mozliwość prowadzenia upraw ogrodniczych i nasadzeń przede wszystkim na własne potrzeby,

- szerzenie zamiłowania do obcowania z naturą,

- propagowanie wśród społęzeństwa idei ogrodnictwa,

- upowszechnianie wiedzy ekologicznej

Liga Obrony Kraju - Radomsko

Łódzka Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju

ul. Kościuszki 10

Adres email: lok-radomsko@o2.pl

Prezes: Zbigniew Jędrzejczyk

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa. Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligii Przyjaciół Żołnierza. Liga Obrony Kraju współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności z resortami: Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu, także z jednostkami wojskowymi i kuratorami oświaty, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa. Motto Ligii Obrony Kraju: Wszyscy musimy przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom społecznym i cywilizacyjnym wśród młodzieży i lokalnej społeczności poprzez silne angażowanie się w sporty techniczno-obronne, nie chcemy być gorsi niż nasi rówieśnicy w innych krajach europejskich. Działania Ligii Obrony Kraju: Organizowanie zajęć, imprez i zawodów w sportach obronnych i politechnicznych i wodnych (łączność, modelarstwo, żeglarstwo, nurkowanie i informatyka). Prowadzenie szkoleń na stopie obowiązujących w tych sportach.

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego

ul. Żeromskiego 19

tel. (044) 683 20 41, (044) 683 20 42

Prezes: dh Zbigniew Jędrzejczyk 

Celem organizacji, do której należy około 52 osób, jest m.in. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego, uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. OSPRW zajmuje się także propagowaniem informacji nt. bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych, krzewieniem kultury fizycznej wśród członków, a także wykonywaniem innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W celu realizacji zadań statutowych organizacja prowadzi sekcje płetwonurków, ratowników wodnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych, organizuje podstawowe szkolenia strażaków OSP, organizuje imprezy i zawody sportowe, etc.

Powiatowe WOPR w Radomsku

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22

tel. 606 816 257

Prezes: Jacek Rogalski

(Stowarzyszenie z Osobowością Prawną)

Na terenie Powiatu Radomszczańskiego WOPR istnieje od 1970 roku. Jego misją jest działanie na rzecz zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich, co wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników. Celem ustawowym WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Cel ustawowy WOPR realizuje poprzez organizowanie wodnej służby ratowniczej przy współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach. Ratownicy WOPR angażują się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wodnego. Programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego pozwala kreować nową jakość korzystania z wód. WOPR jest przygotowany do udziału w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach. WOPR jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Ratownictwa Wodnego(International Life Saving - ILS) wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Prowadzone kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego i doskonalenie umiejętności ratowniczych a dalej określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych oraz nadawanie stopni, w zależności od posiadanych kwalifikacji, stanowi gwarancję dobrego przygotowania kadry WOPR. WOPR prowadzi rekrutację ratowników z szerokiej rzeszy zgłaszającej się młodzieży, z której najsprawniejsi, najbardziej odpowiedzialni i zaangażowani zostają ratownikami wodnymi. Stawiane wymagania są bardzo wysokie, precyzyjne i zgodnie z kompetencjami Ratownik WOPR niesie potrzebującym pomoc na wodach. W związku z nowymi uregulowaniami prawnymi od 1 stycznia 2007 roku ratownicy WOPR przechodzą rozszerzone szkolenia medyczne które uprawniają do używania tlenu, defiblyracji i rurek ustno gardłowych co poszerza zakres udzielania i pomocy przedmedycznej praktycznie w każdym zaistniałym przypadku. Struktury organizacyjne WOPR tworzy zgodnie z podziałem administracyjnym kraju w miejscach, gdzie istnieje taka potrzeba, gdzie są wody ogólnie dostępne, kąpieliska i pływalnie mając na względzie art. 54 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, w którym postanowiono, że „Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących nad wodą działalność w tym zakresie oraz do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin”. W powiatach i gminach pojawia się WOPR zgodnie z oczekiwaniami władz oraz administracji państwowej i samorządowej.

PZERiI w Radomsku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku

ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

Przewodnicząca: Danuta Kusek

Udział we wszystkich uroczystościach państwowych i regionalnych, współpraca z organizacjami na terenie miasta Radomska. Udział chóru w przeglądach twórczości seniorów w województwie łódzkim. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wydawanie zaświadczeń na ulgi PKP. Organizowanie uroczystości z okazji Dnia Seniora i Dnia Inwalidy, spotkania w Dniu Kobiet, organizowanie na Wielkanoc jajeczka i spotkanie opłatkowe.

Radomszczańskie Centrum Ws. Polsko-Niemieckiej

Radomszczańskie Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Targowa 12b/ 5

97 - 500 Radomsko

tel. (44) 683 74 59

Prezes: Dorota Kałkusińska

Radomszczańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela

Radomszczańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela

ul. Joselewicza 3

97-500 Radomsko

tel. (44) 738 30 84

Celem powstałego w 2002 roku stowarzyszenia jest stałe pogłębianie przyjaźni między Polską a Izraelem, a w szczególności między mieszkańcami Radomska a Izraelem i Żydami w diasporze. Zadaniem organizacji jest także opieka nad radomszczańską nekropolią żydowską. Stowarzyszenie organizuje cykle wykładów nt. religii i kultury żydowskiej, a od 2003 roku jest współorganizatorem Radomszczańskich Dni Kultury Żydowskiej. Radomszczańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Izraela doprowadziło do odsłonięcia obelisku upamiętniającego likwidację przez niemieckiego okupanta getta żydowskiego w Radomsku.

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Sanicka 45

97-500 Radomsko

tel. (44) 683-60-13

Adres email: radomskotoz@o2.pl

Prezes: Andżelika Chodorek

Radomszczański Związek Bezrobotnych

Radomszczański Związek Bezrobotnych

ul. Bugaj 3

97 - 500 Radomsko

Prezes: Aneta Zawada

Regionlany Związek Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej"

Rejonowe Koło Pszczelarzy w Radomsku

97-545 Gomunice

Kocierzowy 1

Prezes: Stanisław Ślęzakiewicz

Sekretarz: Elżbieta Szczepaniak

Skarbnik: Grażyna Broszkiewicz

Adres do korespondencji: ul. 11-go Listopada 43,97-500 Radomsko

Adres mail: pszczelarzeradomsko@gmail.com 

Stow. Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych

Stowarzyszenie Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych - Bezpieczna Droga i Miasto w Radomsku

ul. Krakowska 67

tel. (44) 685 06 47, 691 855 155

Głównym zadaniem zarejestrowanego w 2002 roku Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, doposażanie policji i służb ratownictwa drogowego w przydatny sprzęt oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Radomska oraz powiatu. Organizacja współpracowała przy odnowieniu miasteczka ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

ul. Mokra 16

97-500 Radomsko

tel. (44) 683 07 46

Prezes: Wiesław Pierzak

Organizujemy konkursy: wiedzy historycznej, plastyczne o pięknie krajobrazu, recytacji poezji węgierskiej, prelekcje o wspólnej tysiącletniej historii i przyjaźni obu narodów, koncerty pieśni i tańca węgierskiego, wystawy fotograficzne o zabytkach architektury węgierskiej , projekcje filmó węgierskich, wypoczynek z rekreacją.

Stowarzyszenie „Wspólny Samorząd”

Stowarzyszenie „Wspólny Samorząd”

ul. Leszka Czernego 17/87

97-500 Radomsko

tel. 511-586-007

e-mail: wspolny.samorzad@wp.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieWspolnySamorzad

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie inicjowania, promowania, wspierania i realizowania wszelkich działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia.

 Stowarzyszenie "CZARNY RADOMSKO"

Stowarzyszenie "CZARNY RADOMSKO"

Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą od 2 listopada 2016 roku, założoną przez miłośników motocykli. Członkowie w czasie spotkań i wspólnych wyjazdów motocyklowych rozwijają swoją pasję, a ponadto przyczyniają się do promowania miasta i powiatu na terenie całego kraju.