PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

9 lutego 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 03.02.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.64.2016.JK dotycząca budowy latarni oświetleniowej solarnej hybrydowej do oświetlenia terenu tłoczni ścieków P1 na działce nr ewid. 263/6 obręb 43 położonej przy ulicy Wypoczynkowej  w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).