PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

15 maja 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2016r., poz. 353 ze. zm) informuję że Pan Sławomir Malingiewicz oraz Pan Wojciech Stalka, w imieniu których działa pełnomocnik Spółka Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Swiętowidzkiej 6/4 wystąpili z wnioskiem     o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Stacji Demontażu Pojazdów przy ul. Młodzowskiej 2 w miejscowości Radomsko na działce o numerze ewidencyjnym 282/6 w obrębie 15, sklasyfikowanej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 42   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71), informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. Urzędzie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.