PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

11 sierpnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778) w dniu 10.08.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.28.2016.AS dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońskiej na odcinku ok. 300m w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Armii Krajowej i Starowiejskiej wraz z przebudową w/w skrzyżowania i zjazdów, a także rozbiórce i budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, rozbiórce i budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, rozbiórce i budowie sieci gazowej oraz rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 179/1 i 307/1 obręb 26, działce nr ew. 113/1 obręb 27 i działce nr ew. 23/9 obręb 31 położonych w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).