Prezydent Miasta Radomska informuje

12 lutego 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 04.02.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.52.2015.DF dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 185/12 i 680/2 obręb 11 w Radomsku, ul. Kilińskiego.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).