Prezydent Miasta Radomska informuje

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 15.01.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:RAB.6733.50.2015.AS dotycząca termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Radomsku przy ul. Tysiąclecia 5 wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego na działkach nr ew. 28/4 i 28/8 obręb 27 położonych w Radomsku.

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).