Prezydent Miasta Radomska informuje

12 lutego 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 08.02.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.51.2015.JK dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do budynków mieszkalnych na działkach nr ew. 316/1, 316/6 i 229/3 obręb 46 przy ulicy Batalionów Chłopskich w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).