PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

9 kwietnia 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. PGE Dystrybucja Sołka Akcyjna z/s w Lublinie, w dniu 05.04.2018r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.27.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Radomsko Południe” na działce o numerze ewidencyjnym 296 w obrębie 26 w Radomsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.