PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

22 czerwca 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 13.06.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.15.2018.KS dla inwestycji dotyczącej budowy linii kablowej niskiego napięcia, na działkach nr ewid. 175/6, 175/9, 175/10, 176, 166, 178/40, 178/10 obręb 27 położonych przy ul. Władysława Łokietka i ul. Leszka Czarnego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).