PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 stycznia 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) w dniu 15.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.52.2017.EG dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Portową w Radomsku wraz z budową odcinka drogi o długości do 50 metrów na działce nr ewid. gr. 568 obręb 38, wraz z budową oświetlenia ulicznego skrzyżowania i podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz usunięciem ewentualnych kolizji, na terenie działek nr ew. 568, 546 i 522 obręb 38, położonych w Radomsku.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.