PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 marca 2016

07:30


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

                                    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 22.03.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.1.2016.AS dotycząca budowy kompleksu strzelnicy sportowej: stanowisk strzeleckich pod wiatą, stanowiska obsługi stanowisk strzeleckich pod wiatą, budynku obsługi, schronu i strefy strzelań na działkach nr ew. 109/1, 117/2, 115, 219, 220, 221 i 222 obręb 12 położonych przy ul. Piaskowej w Radomsku.

 

                                   Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).