PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 marca 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 22.03.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RAB.6733.4.2016.DF  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek nr ewid. 172, 34/34 obręb 27 przy ul. Piastowskiej w Radomsku.

 

    Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).