PREZYDENT MIASTA RADOMSKA INFORMUJE

25 sierpnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE


  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.36.2016.JK z dnia 22.08.2016r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej (wylotu do istniejącej kanalizacji deszczowej)w ramach zadania "Rozbudowa pasa drogowego ul. Jeżynowej w Radomsku na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Stawowej", na terenie działek nr ewid. 4, 5 i 10 obręb 5.
      Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).