PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

12 lipca 2017


Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Radomska została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.39.2016 na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie układu drogowego: ul.Kraszewskiego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Św. Rozalii i ul. Św. Rozalii na odcinku od ul. Kraszewskiego wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku na długości ok. 2200 mb.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.