PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

21 lipca 2017


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE


Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2016r., poz. 353 ze. zm) informuję że firma CORTIZO Sp. z o.o., wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na, budowie zakładu obróbki powierzchniowej i nakładania powłok lakierniczych profili i paneli aluminiowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanym w Radomsku na działce o numerze ewidencyjnym  5/28 w obrębie 36  sklasyfikowanej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71), informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.
Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadmi Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w tut. Urzędzie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.