PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

22 stycznia 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016., poz. 353.) na wniosek Inwestora tj. Starosty Powiatu Radomszczańskiego w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Zdzisław Barański, w dniu 16.01.2018r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.17.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3950E ul. Księdza Kościowa w Radomsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.