PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

1 lutego 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 26.01.2018r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.57.2016.DF odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej  wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej na terenie działki nr ewid. 120/2 obręb 33 w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej  w Radomsku.
              
Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5  pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.