PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

2 marca 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE


Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze. zm) na wniosek Cynkowni Radomsko Sp. z o.o. została wydana decyzja TSO.6220.11.2017 z dnia 26.02.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Cynkowni Radomsko Sp. z o.o. o nową halę technologiczną wraz z niezbędną infrastrukturą, w celu uruchomienia drugiej linii do cynkowania ogniowego, na terenie zakładu przy ul. Stolarzy 3 na działkach o numerach ewidencyjnych 5/127 i 5/136 w obrębie 36 w Radomsku

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.