PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

2 marca 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze. zm) na wniosek ORANGE POLSKA Sp. z o.o. została wydana decyzja TSO.6220.5.2016 z dnia 26.02.2018r. odmawiająca środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na istniejącej wieży ciśnień na działce o numerze ewidencyjnym 177/2 w obrębie 27 w Radomsku.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.