Prezydent Miasta Radomsko informuje

26 marca 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 15.03.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.51.2017.KS dla inwestycji dotyczącej budowy przepustu wraz z przebudową i likwidacją części rowu, na działce nr ewid. 546 obręb 38 Radomsko, przy ul. Łódzkiej w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).