Prezydent Miasta Radomsko informuje

29 marca 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO
INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 23.03.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.1.2018.KS dla inwestycji dotyczącej budowy parku wypoczynkowo-rekreacyjnego przy tężni na fragmencie działki nr ew. 257/4, obręb 42 Radomsko, przy ul. Chabrowej w Radomsku.
Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).