PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

8 maja 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. PKN ORLEN S.A., w dniu 07.05.2018r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.6.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu podziemnego zbiornika AdBlue z dystrybutorem wraz z instalacją technologiczną i elektryczną oraz studzienką  zlewczą i chodnikiem na działce o numerze ewidencyjnym 8 w obrębie 16 przy ul. Brzeźnickiej 53 w Radomsku.

 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.