PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

3 lipca 2018PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE


Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. Bora Poland Sp. z o.o., w dniu 26.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.11.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu produkcyjno – magazynowego Bora Poland Sp. z o.o.  na działce o numerze ewidencyjnym 5/9 w obrębie 36 przy ul. Aristide Merloniego 3 w Radomsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.