PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

16 listopada 2018


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018., poz. 2096) na wniosek Inwestora tj. P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Paweł Roszkowski, w dniu 16.11.2018 r. została wydana decyzja umarzająca znak: TSO.6220.26.2017 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RDM3305E wraz z wewnętrzną linią zasilającą planowanej na działce o numerze ewidencyjnym 105 w obrębie 29 w Radomsku.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.