PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

10 stycznia 2019


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE


Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018., poz. 2081 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. firmy P.P.U.B. Inkomet Jan Skubisz, w dniu 07.01.2019r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.32.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód poziomu górnokredowego (studnia Głębinowa Inkomet S1 ) na działce o numerze ewidencyjnym 508  w obrębie 38 w Radomsku.

 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.