PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

10 stycznia 2019


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017., poz. 1405 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. firmy FINTEX POLAND Sp. z o.o , w dniu 14.12.2018r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.24.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej z obiektami towarzyszącymi FINTEX POLAND Sp. z o.o. na działkach o numerach ewidencyjnych 5/139, 5/137 oraz 5/145 w obrębie 36 w Radomsku.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.