PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

13 lutego 2019


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE


Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018., poz. 2081 ze zm.) na wniosek Inwestora tj. firmy Union Industries Polaska Sp. z o.o., w dniu 06.02.2019r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.27.2018 na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej powstającej w wyniku rozbudowy : Fabryki Union Industries Sp. z o.o. oraz z przebudową fragmentu ściany istniejącej hali magazynowej na działce  o nr. ewidencyjnym 5/122 położonej w obrębie 36 w Radomsku, na halę produkcyjno – magazynową.
 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.