PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

11 sierpnia 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

Zgodnie z art. 38, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016., poz. 353.) na wniosek firmy CORTIZO Sp. z o.o. z/s w Radomsku przy ul. Geodetów 2, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Krawczyk EKO Consulting, w dniu 25.07.2016r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TSO.6220.7.2016 na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej hali produkcyjno                           – magazynowej Cortizo z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 5/72, 5/73, 5/74, 5/75, 5/76, 5/58 w obrębie 36.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa I Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomsko ul. Tysiąclecia 5, (pokój nr 308) w godzinach od 7.30 do 15.30.