PREZYDENT MIASTA RADOMSKO INFORMUJE

13 października 2016


PREZYDENT MIASTA RADOMSKA
INFORMUJE
      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.47.2016.AK z dnia 12.10.2016r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działki nr ewid. 115/5 obręb 8 przy ul. Św. Rocha w Radomsku.

               Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).