REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA RADOMSKO Edycja II

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA RADOMSKO


Rozdział 1
Słownik pojęć
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
a) Budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określonej części budżetu Miasta Radomsko,
b) Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego – rozumie się przez to zespół powołany przez Prezydenta Miasta
Radomsko składający się z urzędników, który odpowiedzialny jest za proces wdrażania budżetu
obywatelskiego w Radomsku,
c) Zespole Konsultacyjnym ds. Budżetu Obywatelskiego – rozumie się przez to zespół składający się z mieszkańców gminy Miasto Radomsko, powołanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta,
d) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę, która zamieszkuje na terenie gminy Miasta Radomsko i ma ukończone 16 lat,
e) obszarze – rozumie się przez to jedną z części (obszarów), na które został podzielony teren Miasta Radomsko. Podział terenu miasta na obszary zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
f) projekcie – rozumie się przez to propozycję zadania zgłoszonego do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego,
g) projektodawcy – należy rozumieć osobę, która zamieszkuje na terenie gminy Miasta Radomsko, ma ukończone 16 lat w momencie składania projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
Projektodawcami nie mogą być radni samorządowi oraz członkowie Zespołu Konsultacyjnego ds.
Budżetu Obywatelskiego,
h) koszcie realizacji projektu – rozumie się przez to wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją projektu,
i) podaniu do publicznej wiadomości – rozumie się przez to zamieszczenie informacji na stronie
www.radomsko.pl, zakładka „Budżet obywatelski” i BIP w zakładce „Konsultacje” oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
j) liście rankingowej – rozumie się przez to listę projektów ustaloną w kolejności od największej do
najmniejszej liczby głosów uzyskanych w głosowaniu mieszkańców,
k) projektach rekomendowanych do realizacji – rozumie się przez to projekty znajdujące się najwyżej na liście rankingowej, których łączny koszt nie przekracza kwoty środków do dyspozycji w ramach budżetu obywatelskiego w poszczególnych obszarach.


Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski wyniesie 1 mln zł.
2. Kwota środków przeznaczona na realizację projektów rekomendowanych do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego zostanie potwierdzona przez Radę Miejską w Radomsku w postaci budżetu
uchwalonego na 2017 rok.
§ 3. 1. Zadania finansowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane na terenie
wyodrębnionych obszarów. Proponowane zadania powinny dotyczyć potrzeb mieszkańców wskazanego obszaru.
2. Na każdy obszar zostanie przekazana proporcjonalna suma środków przewidzianych do
wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego określona w taki sposób, że przeznaczona na realizację zadań suma 1 mln. zł zostanie podzielona na cztery obszary wskazane w załączniku nr 1 do regulaminu.
§ 4. 1. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty:
a) należące do zadań własnych gminy,
b) nienaruszające obowiązujących przepisów prawa,
c) zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku nie naruszające ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
d) które nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez Miasto Radomsko,
e) możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego,
f) ogólnodostępne.
2. W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
a) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
b) zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów),
c) są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju miasta,
d) zakładają realizację inwestycji na terenie placówek oświatowych,
e) mają charakter komercyjny.
3. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi
stanowić majątek gminy Miasta Radomsko lub stanowić teren, na którym Gmina Miasta Radomsko może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na realizację tych zadań.
4. W przypadku realizacji inwestycji na terenie niestanowiącym własności Gminy Miasta Radomsko, szczegółowe warunki udostępnienia terenu określi Prezydent w drodze zarządzenia.
5. W przypadku realizacji zadań na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Radomsko wymagana
jest pisemna zgoda zarządcy nieruchomości.
6. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość
45% ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w obszarze.
§ 5. 1. Realizacja budżetu obywatelskiego obejmuje:
a) zgłaszanie projektów od dnia 29.08.2016 r. do dnia 12.09.2016 r.,
b) weryfikację zgłoszonych projektów od dnia 13.09.2016 r. do dnia 25.10.2016 r.,
c) wybór projektów od dnia 1.12.2016 r. – 12.12.2016 r.,
d) realizację projektów od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
e) akcję informacyjną – prowadzoną przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego,
f) ewaluację – prowadzoną przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego ustala Prezydent w drodze zarządzenia i podaje go do publicznej wiadomości.


Rozdział 3
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego
§ 6. 1. Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać
projektodawca, który uzyska pisemne poparcie projektu od co najmniej 30 osób – mieszkańców obszaru, na którym realizowane będzie zadanie i którzy w momencie składania projektu ukończyli 16 lat.
2. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu
zgłoszeniowym.
3. Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć listę osób
popierających projekt.
4. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się
projektodawcy.
5. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz listy poparcia dla projektu ustala Prezydent w drodze
zarządzenia.
§ 7. 1. W przypadku lokalizacji projektu na terenie jednostek organizacyjnych Miasta Radomsko do
formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę zarządcy nieruchomości. Wzory dokumentów ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
2. Mieszkaniec Radomska może zgłosić dowolną liczbę projektów, jak i poprzeć dowolną ich liczbę.
3. W przypadku gdy projektodawcą jest osoba małoletnia do formularza zgłoszeniowego należy
dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Wzór dokumentu ustala Prezydent w drodze zarządzenia.
4. Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
dostępny będzie na stronie internetowej www.radomsko.pl w zakładce „Budżet obywatelski” oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta.
5. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w formie papierowej w Urzędzie
Miasta w kopercie z napisem „BUDŻET OBYWATELSKI” w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres budzetobywatelski@radomsko.pl.
6. W przypadku składania formularza drogą elektroniczną należy dołączyć skany wymaganych
załączników.
7. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w terminie od 29 sierpnia do dnia
12 września 2016 roku.
8. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego udziela projektodawcom pomocy w przygotowaniu projektów poprzez organizowanie dyżurów, spotkań z pracownikami merytorycznymi Urzędu Miasta oraz udzielanie informacji drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta.
9. Informacje, o których mowa w ust. 8, dotyczą zwłaszcza kosztów i lokalizacji projektowanych
zadań, własności terenu, na którym przewiduje się realizację zadania oraz zgodności zadania z wymogami formalnymi określonymi w Rozdziale 2 § 4 ust. 1.
10. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego jest zobowiązany w terminie do dnia 30.06.2016 r.
przekazać do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania wsparcia przy przygotowaniu projektu, a w szczególności:
a) dni i godziny, w jakich będą odbywały się dyżury członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego i pracowników merytorycznych Urzędu,
b) dane kontaktowe miejsca, w którym będą odbywały się ww. dyżury.


Rozdział 4
Weryfikacja zgłoszonych projektów
§ 8. 1. Zgłoszone projekty podlegają weryfikacji, którą przeprowadza Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego.
2. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego dokonuje weryfikacji formalnej, która polega na sprawdzeniu czy projekt:
a) został zgłoszony na właściwym formularzu,
b) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
c) został złożony w wyznaczonym terminie,
d) czy do formularza dołączona została lista co najmniej 30 osób popierających projekt.
§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia braków na etapie weryfikacji formalnej Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego występuje mailowo lub telefonicznie do projektodawcy o uzupełnienie w ciągu 3 dni roboczych braków występujących w formularzu.
2. Projekty, które nie spełnią wymogów formalnych i których braki nie zostały uzupełnione w
terminie zostają odrzucone. O odrzuceniu projektów z przyczyn formalnych projektodawca zawiadamiany jest na piśmie. Projektodawcy nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.
3. Projekty zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego przekazuje do dalszej weryfikacji szczegółowej do odpowiednich merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu.
4. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie do 15 września 2016 roku podaje do publicznej
wiadomości listę projektów przekazanych do weryfikacji szczegółowej merytorycznym komórkom
organizacyjnym Urzędu oraz listę projektów zweryfikowanych negatywnie na etapie formalnym wraz z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji.
§ 10. 1. Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu dokonują weryfikacji szczegółowej, która
obejmuje:
a) sprawdzeniu danych osób zgłaszających i popierających projekt,
b) ocenę projektu pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w Rozdziale 2 § 4 ust. 1, 2, 3,
c) analizę technicznych i technologicznych możliwości realizacji projektów,
d) urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym projektu,
e) sprawdzenie czy urealniony kosztorys nie przekracza dopuszczalnej kwoty, o której mowa w Rozdziale 2 § 4 ust. 6,
f) analizę ponoszenia kosztów eksploatacji powstałych efektów projektu.
2. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego koordynuje prace związane z weryfikacją projektów przez
merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu.
3. W przypadku, gdy formularz z propozycją zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego nie zawiera istotnych i kompletnych informacji niezbędnych do weryfikacji szczegółowej projektu lub wypełniony jest nieczytelnie, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego występuje do projektodawcy zadania mailowo na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym albo telefonicznie, w przypadku braku wskazania przez projektodawcę adresu, email o uzupełnienie brakujących informacji. Uzupełniająca informacja przekazywana jest mailowo lub na piśmie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w ciągu 5 dni roboczych.
Nieusunięcie w terminie stwierdzonych braków spowoduje jego negatywną weryfikację.
4. Ingerowanie w zakres propozycji zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego, w tym zmiany miejsca ich realizacji, łączenia z innymi zadaniami, zmiany zakresu zadania czy zmiany kosztorysu jest możliwe jedynie za pisemną zgodą autorów tych propozycji.
5. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego może skontaktować się z projektodawcami, którzy złożyli
alternatywne projekty, albo projekty zlokalizowane na tym samym terenie z propozycją wypracowania projektu wspólnego.
6. Wypracowany przez projektodawców, przy zachowaniu postanowień rozdziału 3 wspólny projekt
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2016 roku.
7. Warunkiem przyjęcia wspólnie wypracowanego projektu, o którym mowa w ust. 6, jest pisemne
wycofanie projektów, które uległy połączeniu.
8. W przypadku braku zgody projektodawców, o której mowa w ust. 6, każdy z projektów będzie
podlegał osobnej weryfikacji.
§ 11. 1. Negatywnej weryfikacji podlegają projekty, które:
a) nie spełniają warunków, o których mowa w Rozdziale 2 § 4 ust. 2, 3 i 4;
b) zostały zgłoszone bądź są popierane przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Miasta Radomsko;
c) nie zostały w terminie uzupełnione informacje, o których mowa w § 10 ust. 3 tego rozdziału.
2. W terminie do 28 października 2016 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do
publicznej wiadomości listę projektów pozytywnie zweryfikowanych oraz listę projektów zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.
3. Informację o negatywnej weryfikacji wraz z uzasadnieniem, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
przekazuje projektodawcy pisemnie drogą pocztową lub elektroniczną.
4. W terminie 5 dni roboczych od terminu, o którym mowa w §11 ust. 2 tego rozdziału,
projektodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w godzinach pracy Urzędu bądź drogą elektroniczną na adres
budzetobywatelski@radomsko.pl
5. O ostatecznej decyzji wynikającej z odwołania projektodawca zawiadamiany jest na piśmie w
terminie 4 dni roboczych od dnia wniesienia odwołania.
6. Projektodawcy w terminie do 10 listopada 2016 roku przysługuje prawo wycofania projektu.
Wycofania projektu dokonuje się na piśmie złożonym w Urzędzie Miasta lub przesłanym na adres
budzetobywatelski@radomsko.pl.
7. W terminie do 15 listopada 2016 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę projektów poddanych pod głosowanie.


Rozdział 5
Zasady wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
§ 12. 1. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalana jest przez Zespół Konsultacyjny ds.
Budżetu Obywatelskiego w drodze losowania.
2. W celu promocji projektów poddanych pod głosowanie, a także zachęcenia mieszkańców do
udziału w etapie głosowania na projekty, organizowane są spotkania promocyjne, w których udział może wziąć każdy mieszkaniec.
3. Spotkania, o których mowa w ust. 2, mogą się odbywać również podczas imprez lub innych
wydarzeń mających miejsce w mieście i/lub danym obszarze.
4. Prezentacji projektów podczas spotkań promocyjnych dokonują projektodawcy lub ich
przedstawiciele.
§ 13. 1. Wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują w drodze głosowania mieszkańcy miasta Radomsko, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyli 16 lat.
2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem karty do głosowania. Wzór karty do głosowania oraz
miejsca gdzie będzie przebiegać głosowanie ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
3. Głosowanie jest jawne i imienne.
4. Nie dopuszcza się głosowania przez pełnomocnika.
5. Każdy głosujący może głosować na projekty zgłoszone na terenie całego miasta.
6. Głosowanie przeprowadza się poprzez:
a) złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie Miasta Radomsko,
b) przesłanie drogą mailową skanu lub czytelnego zdjęcia karty do głosowania na adres budzetobywatelski@radomsko.pl,
c) wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta
Radomsko.
7. W przypadku oddania głosu przez tego samego głosującego z wykorzystaniem papierowej karty
do głosowania i karty interaktywnej, głos oddany w formie papierowej jest nadrzędnym nad głosem
oddanym w formie elektronicznej.
8. Karty do głosowania będą dostępne:
a) w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta,
b) w wyznaczonych punktach do głosowania, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta, w zakładce „Budżet obywatelski”.
9. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć
zgodę opiekuna prawnego, o której mowa w Rozdziale 3 § 7 ust. 3. W przypadku głosowania
elektronicznego należy dołączyć skan ww. dokumentu. Listę punktów do głosowania, o których mowa w ust. 8 lit. b oraz określenie zasad ich funkcjonowania podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.
10. Głosowanie odbywa się w terminie od 1 do 12 grudnia 2016 roku.
11. Głosujący może oddać głos jeden raz poprzez zaznaczenie pola przy maksymalnie 4 wybranych
projektach na karcie do głosowania.
12. Jeżeli głosujący oddał głos więcej niż jeden raz lub jeżeli nie zaznaczył żadnego pola lub
zaznaczył więcej niż 4 pola, głos taki traktuje się jako nieważny, z zastrzeżeniem ust. 11.
§ 14. 1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu ważnych głosów oddanych na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania w formie papierowej oraz elektronicznej.
2. Na podstawie końcowych wyników głosowania Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego tworzy listę
rankingową projektów dla każdego z obszarów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na
liście rankingowej decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu
Obywatelskiego.
4. W terminie do 23 grudnia 2016 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej
wiadomości:
a) wyniki głosowania dla poszczególnych obszarów,
b) listę rankingową projektów.
5. Za rekomendowane do realizacji mogą zostać uznane projekty, które uzyskały największą liczbę
głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadań w ramach budżetu
obywatelskiego w danym obszarze.
6. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy
rankingowej, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.
7. W przypadku gdy na liście rankingowej dla danego obszaru nie ma projektu, który mógłby być
rekomendowany do realizacji i jednocześnie pula środków nie została wyczerpana, środki te przeznacza się na realizację projektów w obszarze, w którym oddano największą liczbę ważnych głosów.
8. W sytuacji gdy kilka projektów dotyczy tej samej lokalizacji oraz zostały wyłonione zgodnie z ust. 1, 3 i 4 za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt, który:
a) znajduje się najwyżej na liście rankingowej, o której mowa w ust. 2 tego paragrafu
b) został wyłoniony przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego w drodze losowania, jeżeli projekty, o których mowa powyżej zajmują ex aequo tę samą pozycję na liście, o której mowa w ust 2 tego paragrafu.


Rozdział 6
Realizacja projektów
§ 15. 1. Listę rekomendowanych zadań, które będą wpisane do budżetu Miasta Radomsko na 2017
rok sporządza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, podana zostaje do publicznej wiadomości w terminie do 23.12.2016 roku.
3. Jeżeli w tracie realizacji zadań, na etapie udzielania zamówień publicznych, oferowana cena
realizacji zamówienia jest wyższa lub niższa od wyliczonych kosztów projektu, to przyjmuje się następujące zasady postępowania:
a) w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na rekomendowane dla danego obszaru zadania poprzez zbilansowanie środków na ich realizację.
b) w przypadku uzyskania w toku realizacji projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego nadwyżki środków rekomendowany do wykonania jest kolejny projekt z listy rankingowej danego obszaru, którego koszty realizacji mieszczą się w kwocie do rozdysponowania;
c) w przypadku, gdy na liście rankingowej dla danego obszaru nie ma projektu, którego koszt nie przekracza kwoty do rozdysponowania, pozostałe środki przeznacza się na realizację projektu w innym obszarze, w którym brak jest możliwości zbilansowania środków na rekomendowane zadania;
d) w przypadku braku możliwości zbilansowania środków na rekomendowane dla danego obszaru projekty, Prezydent ma prawo odmowy realizacji zadania, którego koszt w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyższy niż w projekcie i który zajmował niższą pozycję na liście rankingowej;
4. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości listę projektów, które w
wyniku postępowań, o których mowa w ust. 3, zostały rekomendowane do realizacji bądź realizacja ich została odrzucona.
5. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podaje do publicznej wiadomości:
a) wyniki postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla realizowanych projektów w ramach budżetu obywatelskiego;
b) kwartalną informację o stopniu realizacji projektów;
c) informację zbiorczą dotyczącą projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.


Rozdział 7
Przetwarzanie danych osobowych
§ 16. 1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w poparciu projektu
(głosowaniu) wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest
Prezydent Miasta Radomsko.
3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności
możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające lub uczestniczące w poparciu projektu (głosowaniu) są do tego uprawnione. Odbiorcami tych danych będą pracownicy Urzędu Miasta w Radomsku. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach realizacji procesu budżetu obywatelskiego.
§ 17. 1. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w poparciu projektu (głosowaniu) mają prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w procesie nie jest
możliwe.


Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 18. 1. Proces realizacji budżetu obywatelskiego podlega ewaluacji na zasadach określonych przez
członków zespołów ds. Budżetu Obywatelskiego i ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego.
2. Rekomendacje zmian w procedurze budżetu obywatelskiego dla kolejnych jego edycji będą
wypracowywane przy uwzględnieniu wyników przeprowadzonej ewaluacji.
3. Raport z ewaluacji zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem kolejnej III
edycji.
4. Dane teleadresowe:
a) Urząd Miasta Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5,
b) www.radomsko.pl,
c) www.budzetobywatelski.radomsko.pl,
d) http://bip.radomsko.pl/index.jsp?bipkod=/024,
e) budzetobywatelski@radomsko.pl,
f) Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
Kamil Bugdal - Koordynator, tel. +44 685 45 12.