Ruszył nabór wniosków do programu "Sport dla wszystkich" w 2018 roku

30 listopada 2017


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań w ramach programu "Sport dla wszystkich".

O przyznanie dotacji na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej - w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania następujących przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:
 
1.  Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2.  Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
4.  Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Na dofinansowanie realizacji w/w zadań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 24 000 000 zł. Termin składania i przesłania ofert elektronicznych upływa z dniem 20 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w tym miejscu.