ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Realizacja "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2017

Rada Miejska w Radomsku w dniu 4 marca 2011 roku podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska. Na bazie przyjętego Programu, 21 marca 2012 r. Rada  Miejska w Radomsku podjęła Uchwałę Nr XXIII/176/12 w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Radomska, w której określiła zasady finansowania przez  Miasto Radomsko odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokrycia dachów budynków mieszkalnych lub gospodarczych z terenu miasta Radomska.       

Urząd Miasta w terminie do 31.03.2017 r. przyjmował wnioski od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Radomska, o sfinansowanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Po dokonaniu rozpoznania cenowego, w dniu 10.07.2017 r. Miasto Radomsko podpisało umowę z wykonawcą tj. Firmą „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marynarska 15 02-674 WARSZAWA , która w 2017 roku realizowała zadanie polegające na odbiorze odpadów zawierających azbest z posesji na terenie miasta Radomska, ich zapakowaniu,  transporcie i utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych. Łącznie w terminie do 13.10.2017 r.  odebrano odpady zawierające azbest z 22 posesji i przekazano do utylizacji na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Dobrów 8, 28-142 Tuczępy 40,00 Mg  odpadów zawierających azbest. Łączny koszt zadania  - 12 873,60  PLN. 

Na w/w zadanie Miasto Radomsko w 2017 roku uzyskało dotację z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 10 298,00 zł tj 80% kosztów całkowitych zadania.

Wszystkie wnioski złożone w 2017 roku  przez właścicieli nieruchomości, którzy dokonali demontażu dachu azbestowego zostały zrealizowane.

 

 

 www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl