Uniwersytety Trzeciego Wieku

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiem więcej"

Prezes Zarządu: Anna Kapuściarek

tel. 600 920 587, 790 500 675 

Adres email: annakap@wp.pl

 

Jeśli odczuwasz niedosyt wiedzy, jeśli szukasz wiedzy niekonwencjonalnej, nie boisz się uczyć i szukać odpowiedzi, jeśli lubisz brać i dawać, jeśli traktujesz świat wielowątkowo on Cię ciekawi a Ty poznając go nie lubisz być przy tym sam PRZYJDŹ DO NAS.

Radomszczański Uniwersytet III Wieku „Wiem więcej” jest stowarzyszeniem dobrowolnym i samorządnym. Działalność statutowa Uniwersytetu oparta jest na społecznej aktywności jego członków, a finansowana głównie ze składek członkowskich, dotacji samorządowych oraz dzięki ofiarności darczyńców.

Uniwersytet w zakresie naukowym współpracuje z innymi placówkami akademickimi, instytucjami oświaty i kultury. Podstawowymi celami działania Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku „Wiem więcej” jest rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej oraz podnoszenie komfortu życia ludzi w średnim wieku, poprzez ich wszechstronną aktywizację i integrację.

Realizując te cele, uniwersytet bazuje przede wszystkim na następujących formach edukacji:

- wykładach,

- spotkaniach,

- zajęciach warsztatowych,

- zajęciach ruchowych.

Program edukacyjny stowarzyszenie dostosowuje do różnych potrzeb i zainteresowań Członków Uniwersytetu. Działalność stowarzyszenia nakierowana jest również na integrację Studentów ze środowiskiem lokalnym, poprzez współpracę z instytucjami, organizacjami i lokalnymi społecznościami.

 

Fundacja Aktywne Centrum Edukacji - Uniwersytet Otwarty dla Każdego

Prezes: Ewa Kaczmarczyk 

Adres email: fundacja.ace@gmail.com


Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz każdego człowieka od narodzin po seniora w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych.

2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw.

3. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.

4. Organizowaniu grup wsparcia i pomocy.

5. Stworzenie kulturalno – oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych, dzieci i młodzieży czy seniora , rodzin.

6. Organizowanie imprez kulturalnych.

7. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i ze względu na wiek.

8. Promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych.

9. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości.

10. Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji "Aktywne centrum edukacji uniwersytet otwarty dla każdego".

11. Działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu "

12. Przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie.

13. Organizację imprez artystycznych, kulturalnych i społecznych, prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

14. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

15. Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

16. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

17. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.

18. Prowadzenie działalności wydawniczej.