Upływa termin składania ofert

5 lutego 2019


Przypominamy, że tylko do dnia 8 lutego 2019 r. (piątek)  można składać oferty w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań:    

1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej),
2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym,
3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym,
4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów,
5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska.
Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2019 r. Prezydent Miasta Radomsko przeznacza kwotę 120 000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2019 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 17 stycznia 2019 r.      
                                                    
Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie Centrum Aktywności Społecznej (za głównym budynkiem Urzędu Miasta Radomska).