Wyłożenie projektu mpzp - Nowy Cmentarz

21 lutego 2020


Od 3 marca do 3 kwietnia 2020 r. potrwa wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie Nowego Cmentarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją zapoznać się będzie można w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 202 w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomska (https://bip.radomsko.pl)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 w sali 105.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

  • bezpośrednio lub listownie do  Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: planowanie@radomsko.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie od 3 marca 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Wzór pisma z uwagami

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza